Algemene Voorwaarden The Self-Care Company

 

Inleiding

 

The Self-Care Company is een Platform om je te helpen met een gezondere levensstijl. Je krijgt hiermee idealiter een betere balans in je leven en meer positieve energie. Wij bieden diverse producten aan in ruil voor het achterlaten van je gegevens. Als vervolg hierop bieden wij je een 7 dagen Digital Detox challenge aan waarvoor je dient te betalen. In ruil voor je
betaling krijg je toegang tot ons uitgebreide pakket wat wij met zorg voor je hebben samengesteld. Met dit pakket heb je tal van informatie en handvatten om je doel voor een gezondere levensstijl te bereiken. Daarbij zullen we je in onze challenge kennis laten maken met mogelijke tools, producten en adviezen. Je dient er rekening mee te houden dat op de overeenkomst die je sluit met een externe door ons aanbevolen partij de algemene voorwaarden van deze partij van
toepassing zijn. Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van het Platform.
Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van het Platform. Wij adviseren je dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen.

 

Artikel 1. Definities

1.1 The Self-Care Company B.V., gevestigd te Amstelveen en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 7470575
1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.4 Het Platform: het Platform van The-Self Care Company, te raadplegen via www.theselfcarecompany.nl en
alle bijbehorende subdomeinen, apps, e-mails, magazines, boeken etc.
1.5 De programma’s en challenges: het 7-dagen programma, 10 dagen programma, de 30-dagen challenge en 63 dagen challenges zijn
de producten welke The Self-Care Company aanbiedt aan gebruikers om gestructureerd te werken
aan een gezondere levensstijl.
1.6 De Overeenkomst: Indien je deelneemt aan de 7, 20, 30 of 63-dagen Challenge heb je na betaling
daarvan een Overeenkomst met The Self-Care Company.
1.7 Reviews: Beoordelingen en testimonials van Gebruikers. Deze beoordelingen kunnen op
de Challenge van toepassing zijn of op afzonderlijke pagina's, producten of informatie van
The Self-Care Company.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder
gebruik van het Platform van The Self-Care Company, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door het gebruik van het Platform gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van
deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze
Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien www.theselfcarecompany.nl daar schriftelijk en
uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.
2.4 Indien Gebruiker een product bestelt via het Platform, gelden deze Algemene
Voorwaarden.Artikel 3. Informatie op de website

3.1 De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
The Self-Care Company staat nimmer in voor het resultaat wat door de Gebruiker wordt behaald. De
content, de programma’s en de Challenges bieden handvatten en dienen als hulpmiddel te
worden gezien bij het bereiken van je persoonlijke doel(en).
3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op het Platform afkomstig is van zowel externe
bronnen, als ook eigen ervaringen en observaties.
3.3 Indien de informatie op www.theselfcarecompany.nl waarnaar verwezen wordt afwijkt van de
informatie op de website van de derde partij die bepaalde informatie of een product
aanbiedt, dan is de informatie op de website van de desbetreffende derde partij leidend.Artikel 4. Het programma, de Challenge en het gebruik daarvan

4.1 Het programma of de Challenge is een hulpmiddel om tijdelijk of blijvend te stoppen met gewoontegedrag op leefstijlgebied. Gedurende een periode van 7 dagen wordt in een
7-dagen programma bewustwording gecreëerd. In een aanvullende 30-dagen challenge
worden er op dagbasis informatie, tips, tools en hulpmiddelen gegeven om je doel te
bereiken. In het 63-dagen programma worden daarbovenop extra handvatten, tools en content geboden. Tot de 7-, 10-, 30- of 63-dagen Challenge krijg je tegen betaling toegang. Middels een account en
informatie per mail krijg je dagelijks de beschikking over nieuwe content om je te helpen om
je doelstelling te bereiken.
4.2 De Gebruiker kan zelf bepalen wanneer hij gebruik maakt van het programma of de
Challenge. Het programma of de Challenge is normaliter enkel gedurende de periode van
het programma of de Challenge beschikbaar. Echter informatie in mails zijn uiteraard altijd
blijvend beschikbaar voor de Gebruiker.
4.3 Het Platform en de content welke alleen beschikbaar is voor betalende Gebruikers is met
name voor deze betalende gebruikers bestemd. Het zonder toestemming van
The-Self-Care Company delen van deze content is in strijd met de Algemene Voorwaarden.
The Self-Care Company mag in dat geval juridische stappen tegen de Gebruiker ondernemen.
4.4 De Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van de door The Self-Care Company aan de
Gebruiker verstrekte inloggegevens voor toegang tot het programma of de Challenge. Alle
handelingen die op het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde
Gebruiker toegerekend.
4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om login gegevens van andere Gebruikers te
achterhalen, te gebruiken of te verzamelen en/of verspreiden.
4.6 De Challenge kan voor een Gebruiker per direct worden stopgezet zonder recht op
restitutie, indien deze inbreuk op enige artikelen en/of leden van deze Algemene
Voorwaarden heeft gemaakt.Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst duurt standaard 30 dagen, dus zolang de Challenge actief is nadat
deze is gestart.
5.2 Automatisch wordt de Overeenkomst ontbonden na afloop van de bij 5.1 genoemde
periode.Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Geld krijg je alleen terug voordat je gestart bent met de challenge.Artikel 7. De prijs

7.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling tot de Challenge dient vooraf gedaan te worden. Na betaling zal toegang tot de
Challenge worden gegeven. Betaling kan via de manieren die daartoe door ons worden
aangeboden waaronder iDeal.Artikel 9. Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Niet fijn. Wij zoeken graag met je naar een oplossing. Daarna is herroeping niet meer mogelijk. We kunnen wel de mails stopzetten, maar er is
geen restitutie meer mogelijk.
9.1 Omschrijf je probleem en gebruik ons contactformulier.
9.2 Binnen 2 werkdagen krijg je een persoonlijke reactie van ons. Wij streven ernaar je direct
te helpen. Mocht dit niet lukken dan laten wij je weten hoe lang wij nodig hebben om je
probleem uit te zoeken en te verhelpen. Wij streven naar een blije klant en zullen ons
uiterste best voor je doen.Artikel 10. Geschillen

Komen wij er echt niet uit met elkaar? Dan rest er nog de mogelijkheid om naar de rechter te
gaan. Het Nederlandse recht is van toepassing.Artikel 11. Reviews

11.1 The Self-Care Company kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.
11.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform
hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder
geval begrepen dat Gebruiker:
- alle op het Platform weergeven of aan hem gerichte voorschriften en
aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen;
- geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met
de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de
(intellectuele) rechten van derden;
- geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch,
bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
- geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen
schenden;
- geen berichten van The Self-Care Company of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen
of onbruikbaar maken;
- geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere
Gebruikers;
- geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere
Gebruikers van het Platform.
11.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van
zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden.
The Self- Care Company kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig
zijn.
11.4 Gebruiker erkent dat The Self-Care Company niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews
van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing
van de Review, noch daarna.
11.5 Indien theselfcarecompany.nl tot het inzicht komt dat Reviews op het Platform niet voldoen aan
de Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan
wel aan te passen.
11.6 Theselfcarecompany.nl is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de
algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van het Platform te vergroten. Daarbij zal
Theselfcarecompany.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk
aantasten.
11.7 Gebruiker vrijwaart Theselfcarecompany.nl voor alle schade als gevolg van door hem
geplaatste onrechtmatige Reviews op het Platform.
11.8 Gebruiker verleent Theselfcarecompany.nl een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve
licentie om Reviews te publiceren op het Platform en op te slaan voor
archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Theselfcarecompany.nl om bijdragen te
wijzigen en/of in te korten.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Gebruik van het Platform en deelname aan het programma of de Challenge geschiedt
geheel op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker bepaalt zelf of het Platform, de
content, het programma en de Challenge geschikt zijn voor eigen gebruik. The Self-Care Company
is nooit aansprakelijk voor de manier waarop de Gebruiker het Platform en/of de Challenges
gebruikt en/of interpreteert.
12.2 Theselfcarecompany.nl doet haar uiterste best om het Platform zo gebruiksvriendelijk en
toegankelijk mogelijk te maken. Echter kunnen technische mankementen of onvoorziene
problemen ontstaan. Alle aansprakelijkheid van Theselfcarecompany.nl hiervan is uitgesloten.
12.3 Theselfcarecompany.nl is enkel verantwoordelijk te houden voor schade die direct aan gebruik
van het Platform of de Challenge gerelateerd kan worden en komt door een tekortkoming
van The Self-Care Company.
12.4 De aansprakelijkheid van The Self-Care Company is te allen tijde beperkt tot de waarde van de
Overeenkomst zoals deze is afgesloten met de Gebruiker.
12.5 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Theselfcarecompany.nl, zal de
Gebruiker Theselfcarecompany.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan
ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de
Overeenkomst door Theselfcarecompany.nl.


Artikel 13. Overmacht


13.1 Indien er omstandigheden zijn die Theselfcarecompany.nl krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend, dan is Theselfcarecompany.nl er niet aan gehouden om enige verplichting uit de
Overeenkomst na te komen.
13.2 Indien er blijvende overmacht blijkt te zijn, dan zal de Overeenkomst tussen
Gebruiker en The Self-Care Company worden ontbonden en zal er geen restitutie of
schadevergoeding plaatsvinden.Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1 Op alle op en via het Platform geplaatste content, beelden, logo, programma’s en de
Challenges rust het intellectuele eigendom van The Self-Care Company. Het is de Gebruiker
verboden om, zonder toestemming van The Self-Care Company of zonder expliciete bronvermelding
met hyperlink, enige content te gebruiken, dupliceren of te delen.
14.2 Indien een Gebruiker of partij inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van
The Self-Care Company dan is The Self-Care Company gerechtigd hier een passende vergoeding voor te
eisen van de Gebruiker of partij die de betreffende inbreuk heeft veroorzaakt.Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

15.1 The Self-Care Company behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.
15.2 Wijzigingen gaan in na publicatie van de wijziging op het Platform of per elektronische
berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker
niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van
het Platform te staken.
Artikel 16. Persoonsgegevens
16.1 The Self-Care Company verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van conform de op het
Platform gepubliceerde privacy statement.
16.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt deze zijn of haar persoonsgegevens
aan het Platform. Deze gegevens zullen worden gebruikt om het programma, de Challenge
of ander product of dienst zo goed mogelijk te kunnen afleveren bij de Gebruiker.


Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en
The Self-Care Company is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker
en The Self-Care Company en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.
17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. The Self-Care Company zal in dat geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is
aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
17.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende
vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk contact met ons op.


The Self-Care Company B.V.
Heemraadschapslaan 89
1181 VA AMSTELVEEN
KvK-nummer: 74705075
BTW-nummer: 859998885B01